Богословсько-моральна проблема теїстичного еволюціонізму (Священик Т.Алферов)

Проповідник ідеї біблійного креаціонізму в сучасному суспільстві досить швидко переконується в тому факті, що проти ідеї надлюдського Розумного Задуму в природі існує і діє в людському суспільстві зустрічний розумний задум (і теж, здається, надлюдський). Основа цього задуму - релігійна віра в небуття Біблійного Бога, а аргументація і методи навіювання цілком розумно сконструйовані, незважаючи на те, що спрямовані проти розуму і логіки. Для зручності подальшої орієнтації в релігійно-ідеологічному просторі виділимо стисло весь спектр основних ідейних напрямків у головному світоглядному питанні про походження світу. Як це прийнято: зліва направо.

Шкала основних ідейних напрямків

 1. Атеїзм войовничий комуністичного типу. Він стверджує, що ніякого Бога, божества чи якогось надчуттєвого буття (ні ангела, ні духу) не існує; що будь-яка релігія (яка має причиною свого виникнення тільки соціально-класові умови) шкідлива і підлягає викоріненню, не рахуючись не тільки з людськими почуттями, але і з людськими життями.
   
 2. Атеїзм не войовничий. Можна назвати його Лапласівским, відповідно до "формули Лапласа": "я обійшовся без гіпотези Бога". Тут стверджується, що світ, спостережуваний нами, пояснимий, виходячи з відкритих і відомих законів природи і безпосередньо спостережених в природі ефектів і явищ. Релігія ж тут заганяється в чисто "психологічний кут", вважається одним з приватних проявів людської свідомості. Цей прояв свідомості вважається властивим не завжди і не всім людям, а іноді навіть можуть допускатися деяка корисні сторони такої "психологічної релігійності".
   
 3. Агностицизм вважає, що надчуттєве буття може бути чи не бути з приблизно рівною ймовірністю. Це надчуттєве буття може бути чи не бути причиною буття спостережуваного (природи). Але в будь-якому випадку це надчуттєве буття для нас в принципі недосяжне і недоступне, а світ, що нині існує, живе і рухається за раз і назавжди встановленими законам природи. Чи припустиме осягнення надчуттєвого буття надчуттєвими ж методами (Не експериментом і не логікою), - цим питанням агностицизм принципово не цікавиться.
   
 4. Пантеїстичний погляд. Носієм надчуттєвого всесвітнього розуму, тобто, божеством, є сама природа.
   
 5. Деїстичний погляд. Причина чуттєвого буття - буття надчуттєве, яке породило чуттєве буття лише одного разу в чітко фіксований початковий момент, а потім відсторонилося від чуттєвого світу.

Редукціонізм і еволюціонізм 

Усі ці п'ять основних світоглядів використовують відкрито чи приховано два далеко не очевидних постулати: редукціонізм і еволюціонізм.

Суть першого полягає в тому, що буття всякого вищого рівня якісно не відрізняється від нижчого. Різниця лише кількісна: у нагромадженні більш складної структури з елементів нижчого рівня буття. Такий підхід добре спрацьовував при переході від ньютонівської механіки до класичної ймовірнісної термодинаміки (і строго кажучи, лише в моделі ідеального газу, частинки якого взаємодіють один з одним і зі світом, як абсолютно пружні неподільні кульки). З такого спостереження над двома дуже приблизними і дуже випадковими моделями принцип був поширений на всю фізику природи. Нібито молекулярна фізика лише продовження класичної механіки, нібито хімія лише продовження молекулярної фізики, нібито біологічні процеси - лише специфічна форма хімії, а розумне і соціальне життя цілком зводиться до розвиненої біології.

Сучасна наука розбиває цей принцип буквально в кожній точці.І тим не менше у філософських побудовах він відкрито чи приховано присутній, і служить опорою інших принципів - еволюціонізму, згідно з яким у природі нібито присутнє універсальне і постійне начало (закон), яке сприяє збільшенню і наростанню структурної складності буття.

Обидва принципи співвідносяться між собою як аналіз і синтез. Коли ми вивчаємо буття, воно піддається аналізу, воно редукується: знаючи кілька основних законів фізики, дещо про атоми і їх взаємодію, ми в принципі могли б знати все буття, аж до його психологічних і соціальних проявів. Для цього нам не вистачає тільки потужності комп'ютера, яким є наш мозок. Це і є редукціонізм. А виникнення самого буття аж до його складних форм пояснюване, так би мовити, у зворотному порядку: прості, початкові форми буття за якимось невідомим нам законом універсальної еволюції постійно і неухильно прагнуть до ускладнення і структурування у вищі форми буття, знову ж до психологічних і соціальних включно. Еволюція в природі здійснює синтез того, що осягає наш розум у результаті редукційного аналізу.

Здається, найбільш чесно і послідовно такий підхід до вивчення природи висловив Енгельс з його матеріалістичною діалектикою. Він висунув закон переходу кількісних змін у якісні, який якраз і містить цей взаємозв'язок редукціонізму і еволюціонізму. З одного боку, немає такої нової якості в бутті, яка не було б результатом "накопичення кількості" на простішому, попередньому етапі. Це і є редукціонізм: усе більш складне це всього-на-всього накопичене в своїх елементах більш просте. А з іншого боку, процес чомусь йде в бік накопичення кількості, а не його розтрати. Зміни накопичуються, підвищуючи статус буття, а не розтрачуються, знижуючи цей статус. Це і є еволюціонізм - принцип універсального накопичення складності та структури, постійного самовдосконалення видимого буття.

У перших трьох з перерахованих філософських систем еволюціонізм і редукціонізм просто постулюється, видимо чи приховано, але в усякому разі без доказів або навіть ілюстрацій на прикладах з галузі науки. У деїзмі і пантеїзмі вони виводяться з ідеї існуючого розумного начала, що нібито заснувало ці принципи.

Номогенез і креаціонізм 

Але є ще один світогляд, принципово відмінний від п'яти перерахованих, який існує у двох формах.

6. Номогенез (як варіант назви: спрямована еволюція створеного Богом світу).
7. Креаціонізм (деградація створеного Богом світу).

У цих двох світоглядів є майже єдина основа. Вони подібні між собою і відрізняються від п'яти перших світоглядних позицій за наступними найважливішими пунктами.
 • Існує єдине абсолютне буття - Біблійний Бог, Всемогутня, Всевідаюча Особистість, іншоприродна стосовно до всього видимого буття. Ця іншоприродність Бога виражається в тому, що Він є Єдиний, хто не має для себе сторонньої причини і начала. Він Сам Собі причина і початок, чого не можна застосувати до жодної іншої чуттєвої або надчуттєвої тварі. Крім того, Він абсолютний, необмежений нічим стороннім у всіх своїх властивостях (атрибутах), хоча самі Його властивості обмежують один одного (наприклад, всемогутність не може зробити Бога божевільним чи злим). Цього теж не можна сказати про жодну іншу твар. І нарешті Він Сам джерело підтримки свого буття, чого теж ніяк не можна застосувати до жодної іншої тварі.

  Таким чином, на відміну від концепцій небіблійного світогляду, ми віримо в двоприродність буття. Є природа Божа, а є природа тварна, між якими лежить онтологічна прірва. (Варіант тварної природи – надчуттєва ангельська природа, теж створена Богом). Ніщо тварне не може стати Богом за природою (хоч деякі тварі можуть брати участь з благодаті Бога в Його житті і блаженстві). І ось вся природа, яка не є Творець, створена одного разу за велінням і задумом Творця Його Словом і Духом. Тут номогенез і креаціонізм збігаються.
   
 • Творець створив усі види надчуттєвого і чуттєвого буття за єдиним розумним планом. Якісні відмінності всіх рівнів буття не зводяться до кількісного накопичення якоїсь структурності або складності. Біологія не зводиться до хімії, а розумне, соціальне і духовне життя не зводиться до ускладненої біології. Редукціонізм там із тут суголосно відкидається. Людина, як розумна, соціальна і духовна істота створена особливим творчим актом Бога, подібно до того, як і біологічне життя створена особливим творчим актом і не є тільки ускладненням структури неживої матерії.
   
 • Смерть людини, її страждання у світі є наслідком гріхопадіння перших людей, Адама і Єви, поміщених спочатку в такі умови буття, про які ми нездатні зараз судити ні за допомогою наукових методів, ні за допомогою богословських суджень.
Далі між креаціонізмом і номогенезом існують і важливі відмінності.

Перша відмінність стосується визнання самого еволюційного принципу. У номогенезі передбачається його існування, проте, на відміну від небіблійній філософії, йому на допомогу вже не потрібен редукціонізм. У номогенезі передбачається спрямоване і осмислене ускладнення форм буття особистим Творцем, як розтягнутий у часі процес, що мав місце в минулому. А це минуле умовно позначається, як тиждень творіння, шість біблійних днів, які номогенез не обчислює нашими сучасними днями на землі так, як їх розуміють креаціоністи. У будь-якому випадку завершенням тижня творіння є створення людини.

Як із наукового, так і з філософського боку ми тут стикаємося з проблемою, яка насправді поки не має зрозумілого рішення. З обох сторін існують лише сповідання віри, тільки частково підкріплені науковими свідченнями, але не більше.

Відповідно до загальної теорії відносності час залежить від гравітації. Згідно зі спеціальною теорією відносності час залежить від швидкості системи відліку. У будь-якому випадку розмова про час завжди некоректна, поки не вказана система відліку. За яким годинником ми рахуємо шість біблійних днів, якщо все-таки доводиться прийняти, що в масштабах Всесвіту шкала часу містить мільярди, а не тисячі років?Це проблема, для вирішення якої запропоновані лише варіанти математичних моделей, але не більше того.

З іншого боку, наукові дані про вік різних об'єктів на землі більше говорять про її явно "не астрономічний" вік. В історію землі й нашої планетної системи все складніше"впихати"мільярди років її історії. Знову ж ми маємо справу з великою науковою проблемою.
Для початку важлива її правильна постановка. Скільки років землі і скільки років Всесвіту - і за яким годинником? Здається, вирішальним голосом у відповіді на це питання буде володіти саме наука, а не теологія, якою б вона не була, біблійною або антибіблійною.

Але крім наукової проблеми в розбіжностях між прихильниками номогенезу і креаціоністами існує не менш важлива проблема філософська, навіть богословська. Якщо для Бога, який існує поза категорій часу і простору, один день як тисяча років і навпаки, то немає і принципової важливості в питанні: скільки мільйонів років тривали шість біблійних днів? Якби не одна важлива супутня обставина. Вона полягає в тому, що саме варто називати смертю, до кого саме застосовна ця категорія, і як смерть співвідноситься з гріхом перших людей.

Що робити зі смертю?

Креаціоністський погляд простіший і доступніший. Він ближче до прямого прочитання біблійного тексту і має на свою користь той важливий аргумент, що якщо Бог вирішив щось розповісти людині про Своє творіння у Своєму Посланні (а кращого кандидата, ніж Біблія, на роль такого послання, очевидно, не існує), то це послання має бути, хоча і спрощеною, але відповіддю, а не нагромадженням загадок і питань. Нехай неточним, нехай спрощеним і приблизним, але саме відповіддю, зрозумілою людині. Так от згідно з цією біблійною відповіддю смерть у світ внесло прогрішення людини. Раніше креаціоністи розуміли це просто: будь-яку смерть в живій природі.

Прихильники номогенезу (найбільш яскравим виразником цих богословських ідей на даному етапі є протодиякон Андрій Кураєв) вважають, що саме поняття смерті стосується лише до людини.

Так, Адам і Єва були конкретними історичними особистостями, не якимись метафоричними персонажами, так, їх прогрішення внесло в світ смерть. З цим більшість прихильників номогенезу нібито згодні. Але все це застосовується ними тільки до світу людей, оскільки і сама Біблія не займається біологічними проблемами. А смерть в тваринно-рослинному світі є, на їхню думку, так само універсальною і настільки ж невід'ємною категорією, як і зародження індивідуального життя всякого організму. Біологічний світ влаштований, як безперервний кругообіг життя і смерті.Для розриву цього кругообігу вся біологія, всі принципи життя повинні зазнати такої докорінної зміни, яка, просто кажучи, дорівнює іншому творінню.

Моральне почуття християнина відмовляється поклонятися Богу, Який самовільно, без жодної видимої цілі та причини, створив світ, у якому життя і смерть первісно врівноважені. Адже життя є благом, а його відбирання, відповідно, позбавлення блага, тобто злом. Бог не може бути творцем зла. З іншого боку, спостережувана нами біологічна картина світу ясно передбачає кругообіг у природі. Хоча б кругообіг вуглецю та азоту. Універсальність "цеглинок життя" - живих нуклеотидів і амінокислот. Це те, що могло бути створене тільки первісно. Але це і означає, грубо кажучи, що "всі один одного їдять". Тварини їдять рослини, рослини ж можуть з неорганічної природи отримувати в процесі фотосинтезу тільки вуглеводи. Життєво важливий азот і все інше вони повинні отримувати якимось іншим шляхом. У більшості випадків - через мікрофлору, яка переробляє рослинні і тваринні останки, тобто, падаль. У сучасному світі це передбачає смерть і розкладання падалі в процесі кругообігу всього живого. І тут смерть в зубах хижака і смерть просто від старості принципово не відрізняються.

Крім того, велика кількість і різноманітність харчових мереж у всіх екологічних системах, особливо в морях, також ставить під питання загальне початкове біблійне вегетаріанство. Переважна більшість видів тварин вживають у своєму раціоні і тваринну їжу. Якщо поїдання рослин і смерть рослинних клітин смертю не вважається, так само як не вважається стражданням і для самих рослин (а це теж ще питання, чи страждають рослини), то, у всякому разі, виникає питання: чому настільки величезна кількість різних видів тварин пристосована до тваринної їжі, причому з дивно тонко налаштованим дизайном своїх засобів добування цієї їжі? Чи можна весь цей розумний дизайн віднести до моменту прокляття Богом світу після гріхопадіння прабатьків?

Адже, зрештою, рослинні клітини повинні були гинути спочатку заради підтримки життя травоїдних тварин. Крім того, ми бачимо, що всі вищі тварини підтримують всередині свого тіла цілі популяції травних та інших бактерій, які спочатку запрограмовані на рівновагу між народженням і вмиранням всередині організму. Спочатку ж, тобто ще до гріхопадіння, повинні були існувати численні види переробників падалі, від одноклітинних до досить розвинених організмів, також спеціально пристосовані до своєї ролі за допомогою витонченого дизайну.

Чи означає це, що після гріхопадіння живий світ припускав нове, додаткове створення, що включало хижаків, паразитів і падальників?Або, рівносильне тому "перепрофілювання" цієї величезної кількості видів? Але ж до того часу Бог спочив від усіх справ щодо створення.

Отже, існуюче життя запрограмоване на кругообіг народження-смерті, і, найімовірніше, було запрограмоване так спочатку. Єдина можлива тут відповідь креаціоністів зводиться до того, що світ не планувався на повний цикл. Велика кількість первозданної рослинності і, мабуть, невелика кількість первозданних тварин на досить короткому випробувальному часовому проміжку припускали можливість уникнення смерті хоча б високорозвинених тварин. Це той час, за який прабатькам потрібно було зберігати Божу заповідь.

Потім у будь-якому разі потрібне було Боже втручання, і повинна була статися одна з двох подій. Або те, що й сталося: засудження людини, прокляття землі, введення в біосферу повного кругообігу життя і смерті з вимиранням частини видів. Або принципова зміна основних законів біосфери, порівняна тільки з новим творінням. Найменше, що потрібно було б для знищення закону смерті, це скасування народження нових тваринних організмів з даруванням безсмертя всім уже існуючим. Найбільше, і те, без чого, ймовірно, навряд чи вдалося б обійтися, - це скасування корпускулярної будови речовини і, відповідно, другого початку термодинаміки, а ще точніше і самого часу. Цього, власне кажучи, християни й очікують, як останню обіцянку, за якою скасується останній ворог - смерть.

Віра в ці обітниці, звичайно, вища від усього того, про що можна судити з наукового погляду. Це диво порівняне з самим створенням світу і лежить в тій же площині.

Варіант номогенезу. Тривалий проміжок часу життя біосфери за сучасними законами, де дивним чином поєднується творіння нових видів з універсальним законом смерті. Смерть універсальна і з волі Бога не є злом. Лише в кінці сюжету на відносно короткий проміжок часу на сцені з'являється людина, яка отримала при створенні принципову можливість не включитися в цей кругообіг смерті. Людина не використовує цю можливість, порушивши заповідь, і включається до загального біологічний кругообігу смерті. І всі нащадки Адама також залучаються до цього потоку.

Варіант креаціонізму. Біосфера, принципово запрограмована таки на той самий круговорот смерті, ставиться на випробувальний термін, який істотно менший загального періоду кругообігу, і до повноти дії настільки ж універсального закону смерті просто не встигає дійти, перш ніж людина вирішить це питання своїм дотриманням заповіді. Смерть якихось біологічних об'єктів (бактерій, грибків, рослинних тканин, а можливо, і набагато більшої кількості живих організмів) все-таки первісно планується і вже здійснюється. Але людині дається можливість своїм послухом Богові здійснити інший шлях, а саме: виведення творіння на новий вищий рівень, при якому всі фундаментальні закони природи повинні змінитися особливою дією Творця.

З погляду доцільності до обох варіантів додамо питання: навіщо ж так хитро? Чому в обох випадках попередньо твориться зовсім інший світ, ніж передбачається в остаточному варіанті? Відповідь – для випробування і виховання людини, як здатної до життя в Божій любові, – природна для християнина, але вона застосовна для обох варіантів.

Креаціоністський варіант морально кращий. (І тому автор особисто дотримується саме цього погляду). Але тільки у випадку, якщо нам все-таки вдасться зрозуміти, що таке смерть, і якої саме смерті не було в первозданному світі. Що ж не вмирало до моменту порушення прабатьками Божої заповіді? Поки ж доводиться визнати, що ми маємо справу саме з такою проблемою: зрозумілої наукової та богословської відповіді у нас все-таки немає. Ускладнює проблему і те, що в канонічних книгах Біблії у нас немає прямого свідчення, що Бог не створив смерті і у тваринному світі. Міркування Апостола Павла в 5 і 8 розділі Послання до Римлян, судячи з контексту, також нелегко однозначно поширити на біологічну смерть у тваринному світі. Мова там йде все-таки про людей.

У такому тонкому питанні нам не допомагає і такий важливий в інших випадках аргумент, як посилання на вчення святих Отців Церкви. Безперечним фактом є дивна злагода всіх стародавніх тлумачів Буття у всій Кафоличній*** Церкві, як на Сході, так і на Заході. Усі церковні учителі від Кафоличної*** Церкви розуміли Шестиднев, як короткий проміжок, який становить шість нинішніх земних діб, що був кілька тисяч років тому і завершився створенням людини, а потім її гріхопадінням. Більшість так само ясно висловилися, що не вірять в існування біологічної смерті в природі до гріхопадіння. Здавалося б, чого іще бажати? Але це не заважало святим Отцям, що жили в донауковий період, спільно припускатися в питаннях походження однієї серйозної помилки і однієї неточності.

Неточність полягає в концепції незмінності всіх видів, а не створених родів. А помилка полягає в зайвій довірі до теорії самозародження життя. Виключаючи еволюцію живих організмів, перетворення одних видів в істотно інші, Отці (наприклад, святі Василій Великий, Єфрем Сирін, Іоанн Златоуст) вірили в живородну силу самої землі, яка, нібито в силу першого Божого веління, донині породжує живі організми. Теорію самозародження життя вони вважали такою, що цілком узгоджується з біблійним велінням Творця: Нехай проросте земля, та виведуть води ...

Ми бачимо, що і спільність Отців не убезпечує нас від деяких помилок.
І все ж, незважаючи на якусь штучну складність обох моделей, з філософської та моральної точки зору модель номогенезу гірша, оскільки вона дозволяє закону смерті діяти за повною програмою протягом тривалих періодів часу і при цьому зачистити з лиця землі не якісь окремі живі особини, а тисячі видів різних істот, цілі екологічні системи. Тим часом у креаціоністській моделі та сама проблема хоч і не має поки однозначного рішення, але сам масштаб її значно менший. Загибель деякої частини макроорганізмів, які плодяться, (навіть якщо її доведеться визнати) зовсім не те саме, що масштаб вимирання в рамках теорії еволюції.

Крім того, визнаючи наявність зазначеної моральної проблеми, ми не можемо безоглядно довіряти своєму моральному відчуттю, не перевіривши  його ніяким більш авторитетним стороннім джерелом, наприклад Біблією. Креаціоністична модель короткого випробувального терміну первозданного світу все-таки намагається описати ту картину, яку пропонують нам перші сторінки книги Буття.

Якщо Творець дійсно вважає, що неминуча в Його первозданному творінні смерть якихось біологічних об'єктів не є злом і не псує вельми хорошої картини того світу, - ми маємо з цим погодитися і відмовитися оплакувати загиблих мікробів.Номогенез же, на відміну від креаціонізму, виступає первісно, як еклектичне вчення, що намагається примирити біблійну картину з еволюційним сюжетом, причому обидва сценарії приймаються за справжні.

Якби справжні наукові факти раз за разом підтверджували б тривалі терміни земної історії, а також можливість перетворення одних біологічних видів в інші - суттєво відмінні, то, мабуть, вони і служили б головними критеріями вирішення спору. Але оскільки подібних фактів очевидно недостатньо, то мимоволі виходить, що номогенез виявиться проміжним світоглядом, своєрідною перехідною формою. І тут найважливішим стає напрямок такого переходу.

Власне кажучи, півстоліття тому, номогенез був синонімом"антидарвінізму". Це був перехід від атеїстичної картини до ідеї розумного задуму. Для багатьох вчених і не дуже вчених людей цю ​​роль він виконує і зараз.

Але, зміцнюючись у християнському, у церковному середовищі, номогенез, схоже, починає змінювати свій вектор на протилежний. Частіше він припускає компроміс з панівним у науковому істеблішменті еволюціоністським світоглядом. Виникає питання про чесність наукового та богословського мотивування у прийнятті християнином такого світогляду. Можливо, це просто данина цьому віку і його вимогам? Спроба прийняти респектабельний вигляд, побоювання буйства проповіді, яка рятує віруючих?

Отже, християнам-креаціоністам щодо прихильників номогенезу, мабуть, слід дотримуватися обережної і зваженої позиції. Якщо ми маємо справу з світоглядом конкретних людей, причому віруючих в біблійного Бога, то потрібно постаратися в кожному конкретному випадку зрозуміти напрямок їх світогляду. Номогенез - це теорія векторна!

Потрібно пам'ятати про те, що і в біблійному креаціонізмі далеко не всі проблеми зняті, причому не тільки наукові, але й богословські. А тому в розмові з теїстичними еволюціоністами нам навряд чи допоможе гарячковість і безапеляційність. На мою думку, полеміки з прихильниками номогенезу слід по можливості уникати. З тієї причини, що невирішені богословські і моральні проблеми креаціонізму можуть підштовхнути стороннього спостерігача до ще однієї, більш рідкісної, але дуже давньої форми світогляду - гностицизму. Це вчення мерзенне і блюзнірське, нічим не краще прямого атеїзму. У ньому передбачається, що творець світу - невмілий і злий дух, нижчий серед безлічі богів, який не міг (не хотів) створити світ без страждань і смерті. Не слід забувати, що головним противником раннього християнства був зовсім не атеїзм, не позитивізм і ніякий не еволюціонізм, а саме гностицизм, боротьбу з яким почали ще святі апостоли.

У будь-якому випадку нам корисно знати наявну палітру світоглядів і своє місце в ній.

Про автора

Тимофій Алфьоров народився в 1964 році. Закінчив Московський Енергетичний інститут в 1987 р за теплотехнічною спеціальністю. Вивчаючи ще в школі біологію, а потім термодинаміку, увірував у Бога. Хрещений в 1984 р., сан прийняв у 1990. Нині - настоятель парафії Іверської мироточивої ікони Божої Матері в сел. Любитіно Новгородської області. Має низку друкованих праць з пастирської, церковної тематики, а також з питань валеології та наукового креаціонізму, який викладає останні два роки в гімназії м. Гатчини.


Тисни

Творіння має місце в науці. Що ж тоді говорити про вчення Христа, вірогідність існування якого ще більш доведена

Перейти

Задай питання, яке тебе цікавить

Дякуємо за Ваше запитання / коментар! Ми постараємося відповісти Вам якомога швидше! :)

Закрити